Twi

Recorded by  Kofi Boateng

LONDINIUM

WODE WO ANİ NE WO ASO TO TO FOM A.
WO HUNU NOUMA BEBIRE A ERE KOSO
EKOO NE AKOS AKOSEM
EWİSİE A DWONSO NE EFUNU AGYE MU.

SE WO BO NKONKON HWE WO AKYI A.
WO HUNU AWU GYA DEE Pİİ
AMANFOO SO NANKASA, NE TETYE NOUMA Pİİ.
AMANAFOO A NNIPA NOMPE
NE GYENTİA AHYE MA.

SESEI DEI LONDON ABEDİ
ATİFI NE ATO YE AFAM A
EBEYE MFİE OPE PEM AHANUM
NIE NO NA ABƆDEE NE NAM
SO A ƆPO NSUO ATWA HO AHYİA.

LONDON A APATÁDAN A EDIKAN
BEYE MFIE MPEM DUNUM (15,000)
A ATWA MU NA OSİİ YE NO.
ENE DEΣ KASA HODOO NYINAA
NE NNIPA HODDO NYINAA
AHYΣ MU MA, AKUAFOO ABOFOO
NE WƆN A WONNNI Bİ NYINAA
WƆ GYE WDN AWAA WAA TUU !

Translated by Kofi Boateng
© Anthony Fisher March 2016

LONDINIUM_SET_FINAL VISUALTwi